ΝΕΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

10
Ιαν
2016

Οι Δράσεις του έργου ForestLife

Οι δράσεις του έργου χωρίζονται σε προπαρασκευαστικές, κύριες και δράσεις αξιολόγησης και επικοινωνίας.
Στις προπαρασκευαστικές περιλαμβάνονται όλες εκείνες οι δράσεις που κρίθηκαν αναγκαίες για την εκτίμηση των αναγκών της δασικής κοινότητας, για το σχεδιασμό της διαδικτυακής πύλης που θα αναπτυχθεί για τα δάση, αλλά και για την ανάπτυξη ενός στρατηγικού σχεδίου επικοινωνίας.
Στις κύριες δράσεις του έργου εντάσσονται η ανάπτυξη, διαχείριση και συνεχιζόμενη επέκταση της διαδικτυακής Πύλης Συνεργασίας για τα Δάση (Collaborative Platform for Forests), η ανάπτυξη της διαδραστικής εφαρμογής (application) «ForestLife» για έξυπνες συσκευές (smartphones και tablets) και η υλοποίηση ενός προγράμματος εκπαίδευσης σε μια σειρά θεματικών ενοτήτων, οι οποίες σχετίζονται με το Μεσογειακό Βιογεωγραφικό Σεμινάριο και αφορούν σε δασικά οικοσυστήματα που απαντούν στον ελλαδικό χώρο.
Οι δράσεις αξιολόγησης και επικοινωνίας αφορούν στην αξιολόγηση του αντίκτυπου του έργου, καθώς και στις δράσεις επικοινωνίας και διάδοσης των αποτελεσμάτων του.

Μέγεθος Γραμματοσειράς