25
Απρ
2019

Διακήρυξη για τον «Σχεδιασμό και ανάπτυξη Διαδικτυακής Πύλης Συνεργασίας για τα Δάση και e-Book για τα Δάση της Ελλάδας»

Διακήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την ανάθεση της σύμβασης με τίτλο «Σχεδιασμός και ανάπτυξη Διαδικτυακής Πύλης Συνεργασίας για τα Δάση. Σχεδιασμός και ανάπτυξη Διαδικτυακής Εφαρμογής και e-Book για τα Δάση της Ελλάδας».

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων για την ανάθεση της σύμβασης με τίτλο «Σχεδιασμός και ανάπτυξη Διαδικτυακής Πύλης Συνεργασίας για τα Δάση. Σχεδιασμός και ανάπτυξη Διαδικτυακής Εφαρμογής και e-Book για τα Δάση της Ελλάδας» (Συστημικός Αύξοντας Αριθμός ΕΣΗΔΗΣ: 73313). Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Πρόγραμμα LIFE) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ. Ειδικότερα, η σύμβαση υλοποιείται στο πλαίσιο του έργου «Οικοδόμηση συνεργασιών, ανάπτυξη δεξιοτήτων και ανταλλαγή γνώσεων για τα δάση του Δικτύου NATURA 2000 στην Ελλάδα- Building cooperation, developing skills and sharing knowledge for Natura 2000 forests in Greece» (LIFE14/GIE/GR/000304 (ΑΔΑ: 70Δ04653Ο7-ΡΥΖ), το οποίο έχει ενταχθεί στην ΣΑΕ 084/2 του ΤΟΜΕΑ ΔΑΣΗ με ΚΑ ΣΑΕ/MIS 2016ΣΕ08420000 με την με αριθμ. 45528/26.04.2016 Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού. Δείτε εδώ την πλήρη προκήρυξη, τα παραρτήματα και τα λοιπά στοιχεία.

Μέγεθος Γραμματοσειράς