Ανάπτυξη και διαχείριση της διαδικτυακής Πύλης Συνεργασίας για τα Δάση

Σηματοδότηση μονοπατιών στον Ταϋγετο

Η δράση αφορά στην ανάπτυξη, συντήρηση, διαχείριση και συνεχιζόμενη επέκταση της διαδικτυακής Πύλης Συνεργασίας για τα Δάση (Collaborative Platform for Forests), η οποία θα λειτουργήσει ως πληροφοριακός κόμβος για τη δασική κοινότητα και θα ενισχύσει την ανταλλαγή εμπειριών και καλών πρακτικών στη δασική διαχείριση μεταξύ της δασικής πράξης, της έρευνας και των υπευθύνων χάραξης δασικής πολιτικής. Επιπλέον, η πύλη θα λειτουργεί ως εργαλείο διάχυσης των αποτελεσμάτων της Βιογεωγραφικής διαδικασίας του Ευρωπαϊκού Δικτύου Φύση 2000. Η Πύλη θα φιλοξενεί πληροφοριακό υλικό σχετικό με τη δασική διαχείριση, ενώ επίσης θα παρουσιάζει σχετικά νέα και ειδήσεις. Θα ενσωματώνει επίσης εργαλεία που θα καθιστούν εφικτή την επικοινωνία μεταξύ των ενδιαφερόμενων μελών. Η διαδικασία ανανέωσης του περιεχομένου και μεταφόρτωσης υλικού θα τελεί υπό την εποπτεία ενός διαχειριστή (administrator), ο οποίος θα είναι προσωρινός υπάλληλος της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπυξης και Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλλοντος. Μετά την ολοκλήρωση του Έργου, η Γενική Διεύθυνση θα αναθέσει τα καθήκοντα της διαχείρισης και συντήρησης της Πύλης σε αρμόδιο μόνιμο υπάλληλο.

Μέγεθος Γραμματοσειράς