Διάχυση της γνώσης μέσω κατάρτισης

Μεταφορά ξυλείας στη Ροδόπη

Η δράση αφορά στην υλοποίηση ενός προγράμματος εκπαίδευσης σε μια σειρά θεματικών ενοτήτων, οι οποίες σχετίζονται με το Μεσογειακό Βιογεωγραφικό Σεμινάριο και αφορούν σε δασικά οικοσυστήματα που απαντούν στον ελλαδικό χώρο. Η κατάρτιση στοχεύει σε εργαζόμενους σε περιφερειακές και τοπικές δασικές υπηρεσίες που διαχειρίζονται περιοχές του Δικτύου Natura 2000, εργαζόμενους στους Φορείς Διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών του Δικτύου Natura 2000 Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, μη-κρατικούς δασοκτήμονες (Εκκλησία, ιδιώτες) και Δασικούς Συνεταιρισμούς. Συνολικά, θα διεξαχθούν οχτώ εκπαιδευτικά σεμινάρια σε διαφορετικές πόλεις της χώρας. Οι θεματικές ενότητες θα περιλαμβάνουν:

Α) Μέτρα διατήρησης της βιοποικιλότητας σε δάση εντός περιοχών του Natura 2000.

Β) Προσαρμογή της δασικής διαχείρισης στην κλιματική αλλαγή.

Γ) Αποκατάσταση και ανόρθωση υποβαθμισμένων δρυοδασών.

Δ) Προκλήσεις και προοπτικές για την ανάπτυξη του τουρισμού στις προστατευόμενες περιοχές.

Ε) Καινοτόμες χρηματοδοτήσεις.