Διάχυση της γνώσης μέσω κατάρτισης

Μεταφορά ξυλείας στη Ροδόπη

Η δράση αφορά στην υλοποίηση ενός προγράμματος εκπαίδευσης σε μια σειρά θεματικών ενοτήτων, οι οποίες σχετίζονται με το Μεσογειακό Βιογεωγραφικό Σεμινάριο και αφορούν σε δασικά οικοσυστήματα που απαντούν στον ελλαδικό χώρο. Η κατάρτιση στοχεύει σε εργαζόμενους σε περιφερειακές και τοπικές δασικές υπηρεσίες που διαχειρίζονται περιοχές του Δικτύου Natura 2000, εργαζόμενους στους Φορείς Διαχείρισης προστατεύομενων περιοχών του Δικτύου Natura 2000 Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, μη-κρατικούς δασοκτήμονες (Εκκλησία, ιδιώτες) και Δασικούς Συνεταιρισμούς. Συνολικά, θα διεξαχθούν οχτώ εκπαιδευτικά σεμινάρια σε διαφορετικές πόλεις της χώρας. Οι θεματικές ενότητες θα περιλαμβάνουν:

Α) Μέτρα διαχείρισης.

Β) Προσαρμογή της δασικής διαχείρισης στην κλιματική αλλαγή.

Γ) Αποκατάσταση και ανόρθωση υποβαθμισμένων πρεμνοφυών δρυοδασών.

Δ) Διαχείριση επισκεπτών και δημιουργία υποδομής ερμηνείας περιβάλλοντος

Ε) Καινοτόμες χρηματοδοτήσεις.

Μέγεθος Γραμματοσειράς