Εκτίμηση αναγκών

Υλοτομία

Η δράση περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες προπαρασκευαστικές ενέργειες, πάνω στις οποίες θα βασιστεί η Διαδικτυακή Πύλη Συνεργασίας για τα Δάση (CPF) και αποτελείται από:

Α) ην εκτίμηση των αναγκών της δασικής κοινότητας.

Β) Τον σχεδιασμό της πλατφόρμας, ο οποίος περιλαμβάνει όλες τις λειτουργικές και τεχνικές προδιαγραφές για την ανάπτυξη της πλατφόρμας.

Γ) Την ανάπτυξη ενός σχεδίου στρατηγικής για τη διάδοση της πλατφόρμας, την ανάπτυξη του δικτύου συνεργασιών και την αξιοποίησή τους προς όφελος της δασικής κοινότητας.

Η εκτίμηση των αναγκών της δασικής κοινότητας στοχεύει στον προσδιορισμό της υπάρχουσας και της επιθυμητής πληρότητας σε γνώση, δεξιότητες, εργαλεία και πληροφορία και θα υλοποιηθεί μέσα από τη συμπλήρωση ερωτηματολογίου, το οποίο θα διανεμηθεί διαδικτυακά σε επιλεγμένους φορείς από το χώρο της δασικής διαχείρισης και αποκατάστασης. Τα αποτελέσματα αυτής της εκτίμησης θα συμβάλλουν στον προσδιορισμό των τεχνικών απαιτήσεων κατά το σχεδιασμό της πύλη, ο οποίος θα περιλαμβάνει τον καθορισμό των κύριων στόχων, την επιλογή των ομάδων-στόχων, το σχεδιασμό της δομής της πλατφόρμας, καθώς και τη λήψη μέτρων για την οργάνωση του περιεχομένου (κείμενα, βάσεις δεδομένων, γεωχωρικά δεδομένα) και τον εναρμονισμό του σύμφωνα με τις εθνικές και ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Το σχέδιο στρατηγικής θα περιλαμβάνει μια σειρά δράσεων σχετικά με τη διάδοση και περαιτέρω ανάπτυξη της πύλης, συμπεριλαμβάνοντας την ενθάρρυνση της δασικής κοινότητας να συμβάλλει στην ανάπτυξη του περιεχομένου καθώς και να συμμετάσχει ενεργά στην ανταλλαγή απόψεων, εμπειριών και τεχνογνωσίας μέσα από τα κατάλληλα εργαλεία της πύλης.