Παρακολούθηση του αντίκτυπου του έργου

Δάσος αριάς στο Άγιο Όρος - Τύπος οικοτόπου 9340

Η δράση αφορά στην αξιολόγηση του αντικτύπου του έργου και θα αποτελείται από 3 στάδια. Το πρώτο στάδιο θα περιλαμβάνει την αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης των ομάδων-στόχων και θα υλοποιηθεί με τη συμπλήρωση τουλάχιστον 20 ερωτηματολογίων από ένα αντιπροσωπευτικό τμήμα της δασικής κοινότητας. Το δεύτερο στάδιο θα περιλαμβάνει μια ενδιάμεση αξιολόγηση, με σκοπό τη βελτιστοποίηση των δράσεων του έργου καθώς αυτές θα αναπτύσσονται και θα περιλαμβάνει την αξιολόγηση ερωτηματολογίων που θα απαντηθούν από τους περίπου 760 συμμετέχοντες στα εκπαιδευτικά σεμινάρια. Το τρίτο και τελικό στάδιο θα περιλαμβάνει την αξιολόγηση της επισκεψιμότητας της Διαδικτυακής Πλατφόρμας και της διαδραστικής εφαρμογής «ForestLife», αλλά και τη συμπλήρωση ερωτηματολογίων από τα μέλη της δασικής κοινότητας, τα οποία θα κληθούν να απαντήσουν για τον τρόπο που το έργο επέδρασε πάνω στην ικανότητά τους να ασκούν τη δασική διαχείριση.