Πληροφορίες

Πληροφορίες

Ο παρών διαδικτυακός τόπος αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου LIFE Περιβαλλοντική Διακυβέρνηση και Πληροφόρηση (LIFE14 GIE/GR/000304), με τίτλο ForestLife «Οικοδόμηση συνεργασιών, ανάπτυξη δεξιοτήτων και ανταλλαγή γνώσεων για τα δάση του Δικτύου Natura 2000 στην Ελλάδα», το οποίο υλοποιείται από το Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας / Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΜΓΦΙ-ΕΚΒΥ) σε συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης, Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ.). Το έργο συγχρηματοδοτείται από το χρηματοδοτικό μέσο LIFE της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

Ο παρών διαδικτυακός τόπος συμμορφώνεται με τα διεθνή πρότυπα και προδιαγραφές:

  • wcag2AA
  • valid-xhtml10
Μέγεθος Γραμματοσειράς