Το Έργο

Το Έργο

Το έργο LIFE Περιβαλλοντική Διακυβέρνηση και Πληροφόρηση (LIFE14 GIE/GR/000304), με τίτλο ForestLife «Οικοδόμηση συνεργασιών, ανάπτυξη δεξιοτήτων και ανταλλαγή γνώσεων για τα δάση του Δικτύου Natura 2000 στην Ελλάδα» υλοποιείται από το Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας / Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΜΓΦΙ-ΕΚΒΥ) σε συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ.).

Το έργο ξεκίνησε τον Ιούλιο του έτους 2015 και αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Ιούλιο του 2021. Ο προϋπολογισμός του ανέρχεται στα 1.060.536 €. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το χρηματοδοτικό μέσο LIFE της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

Αναμενόμενα αποτελέσματα
Τα αποτελέσματα του έργου αναμένεται να είναι τα εξής:

  • Η ενδυνάμωση του προσωπικού των δασικών υπηρεσιών και άλλων οργανισμών, μέσω δράσεων κατάρτισης και πληροφόρησης, ώστε να εφαρμόζουν ενδεδειγμένη δασική διαχείριση στις περιοχές του Δικτύου Natura 2000 της χώρας.
  • Η διαμόρφωση μιας κοινωνικής συμμαχίας από τους ενδιαφερόμενους φορείς (προσωπικό που εργάζεται στα δάση, χρήστες δασών και κάτοικοι ορεινών περιοχών) για τη διατήρηση και την αειφορική διαχείριση των δασών στις περιοχές του Δικτύου Natura 2000.
  • Η εξασφάλιση υποστήριξης από μέρους του κοινού και των ενδιαφερόμενων μερών και η υιοθέτηση νοοτροπιών και συμπεριφορών φιλικών προς το περιβάλλον για την αποτελεσματικότερη συμμόρφωση με την περιβαλλοντική νομοθεσία, σε ό,τι αφορά στις δασικές περιοχές του Δικτύου Natura 2000.
Δικαιούχοι
  • Συντονιστής δικαιούχος
    Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων - Υγροτόπων
  • Συνδικαιούχος
  • Life
  • Natura 2000