Παραδοτέα

Παραδοτέα

Α.1.1 Εντοπισμός και αξιολόγηση αναγκών του προσωπικού της Δασικής Υπηρεσίας και των λοιπών εμπλεκόμενων στην προστασία και διαχείριση των δασών του Δικτύου Natura 2000 στην Ελλάδα

Α.1.2 Σχεδιασμός διαδικτυακής πύλης συνεργασίας για τα δάση του ελληνικού δικτύου Natura 2000

Α.1.3 Στρατηγική επικοινωνίας και προώθησης της Διαδικτυακής Πύλης Συνεργασίας για τα Δάση

Β4 Σεμινάριο “Καινοτόμες χρηματοδοτήσεις της διαχείρισης και αποκατάστασης των δασών σε περιοχές του Δικτύου Natura 2000

Β4 Σεμινάριο “Προσαρμογή της διαχείρισης των ελληνικών δασών στην κλιματική αλλαγή”

B4 Σεμινάριο “Μέτρα διατήρησης της βιοποικιλότητας σε δάση εντός περιοχών του Natura 2000”

Β4 Ημερίδα «Προκλήσεις και προοπτικές για την ανάπτυξη του τουρισμού στις προστατευόμενες περιοχές»

C1 Τεκμηρίωση της αρχικής κατάστασης αναγκών και δεξιοτήτων του προσωπικού της Δασικής Υπηρεσίας και των λοιπών εμπλεκόμενων στην προστασία και διαχείριση των δασών του Δικτύου Natura 2000 στην Ελλάδα