Παραδοτέα

Παραδοτέα

Α1.1. Εντοπισμός και αξιολόγηση αναγκών του προσωπικού της Δασικής Υπηρεσίας και των λοιπών εμπλεκόμενων στην προστασία και διαχείριση των δασών του Δικτύου Natura 2000 στην Ελλάδα

Α1.2. Σχεδιασμός διαδικτυακής πύλης συνεργασίας για τα δάση του ελληνικού δικτύου Natura 2000

Α1.3. Στρατηγική επικοινωνίας και προώθησης της Διαδικτυακής Πύλης Συνεργασίας για τα Δάση

Β1. Διαδικτυακή Πύλη Συνεργασίας για τα Δάση

Β2. Προστατευόμενες περιοχές και τουρισμός: Κατευθύνσεις για τη διαχείριση επισκεπτών και την ερμηνεία περιβάλλοντος

B2. Ανασκόπηση μέτρων διατήρησης της βιοποικιλότητας για τα Ελληνικά δάση και για επιλεγμένους μεσογειακούς δασικούς τύπους οικοτόπων

Β4. Σεμινάριο “Καινοτόμες χρηματοδοτήσεις της διαχείρισης και αποκατάστασης των δασών σε περιοχές του Δικτύου Natura 2000

Β4. Σεμινάριο “Προσαρμογή της διαχείρισης των ελληνικών δασών στην κλιματική αλλαγή”

Β4. Σεμινάριο “Αποκατάσταση και ανόρθωση υποβαθμισμένων δρυοδασών”.

B4. Σεμινάριο “Μέτρα διατήρησης της βιοποικιλότητας σε δάση εντός περιοχών του Natura 2000”

Β4. Ημερίδα «Προκλήσεις και προοπτικές για την ανάπτυξη του τουρισμού στις προστατευόμενες περιοχές»

B5. Εφαρμογή ForestLife

C1. Τεκμηρίωση της αρχικής κατάστασης αναγκών και δεξιοτήτων του προσωπικού της Δασικής Υπηρεσίας και των λοιπών εμπλεκόμενων στην προστασία και διαχείριση των δασών του Δικτύου Natura 2000 στην Ελλάδα

D. Υλικό επικοινωνίας και διάχυσης των αποτελεσμάτων του έργου

  1.    Συνοπτική παρουσίαση του έργου και των αποτελεσμάτων του (Layman’s report) στα ελληνικά και στα αγγλικά.
  2.    Έντυπο υλικό του έργου:

E. Τελική έκθεση του έργου.