Σκοποί

Σκοποί

Ο γενικός σκοπός του έργου είναι η υποστήριξη στην ανταλλαγή καλών πρακτικών και στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων του προσωπικού των δασικών υπηρεσιών και των υπόλοιπων οργανισμών και φορέων που δραστηριοποιούνται στα δάση του Δικτύου Natura 2000 στην Ελλάδα.

Ειδικότερα το έργο αποσκοπεί:

 • Στη διάχυση και ανταλλαγή γνώσεων και καλών πρακτικών και στην ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των δασικών υπηρεσιών αλλά και άλλων εμπλεκόμενων φορέων στις δασικές περιοχές του Δικτύου Natura 2000, μέσω της δημιουργίας μιας μόνιμης υποδομής (διαδικτυακή Πλατφόρμα Συνεργασίας για τα Δάση).
 • Στην ενδυνάμωση των δεξιοτήτων του προσωπικού των δασικών υπηρεσιών και άλλων εμπλεκόμενων οργανισμών, μέσω κατάρτισης σε θέματα δασικής διαχείρισης για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας, την προσαρμογή της δασικής διαχείρισης στην κλιματική αλλαγή, έξυπνης χρηματοδότησης κ.ά.
 • Στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των χρηστών των δασών, μέσω της ανάπτυξης σύγχρονων εργαλείων όπως μίας πολλαπλής εφαρμογής (Application-App) για smartphones και tablets που θα λειτουργεί ως δίαυλος πληροφόρησης για τους χρήστες των δασών ώστε να μειώνονται οι διαταραχές που αυτοί προκαλούν.
 • Στην ανάδειξη των ελληνικών δασών, ιδιαίτερα αυτών εντός του Δικτύου Natura 2000 ως περιοχές όπου η αναψυχή και η διατήρηση μπορούν να είναι συμβατές, μέσω της υλοποίησης ενός εκτεταμένου πακέτου δημοσιοποίησης και επικοινωνίας.

Το έργο απευθύνεται κυρίως σε:

 • Υπαλλήλους δασικών υπηρεσιών.
 • Υπαλλήλους άλλων δημόσιων αρχών με αρμοδιότητα στο δασικό περιβάλλον (ΟΤΑ, ΥΠΕΝ, ΥΠΑΑΤ κ.λπ.).
 • Υπαλλήλους φορέων διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών.
 • Μέλη και υπαλλήλους δασικών συνεταιρισμών και επιχειρήσεων με δραστηριότητες συγκομιδής δασικών προϊόντων (ξύλου ή μη).
 • Ιδιώτες δασοκτήμονες ή προσωπικό ιδιωτικά διαχειριζόμενων δασών (περιλαμβάνονται τα εκκλησιαστικά).
 • Υπαλλήλους επιχειρήσεων αναψυχής/δραστηριοτήτων υπαίθρου.

Οι ανωτέρω, μαζί με τις ακόλουθες ομάδες ενδιαφερομένων αποτελούν τις κύριες ομάδες εμπλεκομένων στα θέματα διαχείρισης των δασών που θα κληθούν εκφράσουν τις απόψεις τους κατά την υλοποίηση των επιμέρους δράσεων του έργου.

 • Ερευνητές/εκπαιδευτικό προσωπικό ΑΕΙ/ΤΕΙ με κύριο ή συναφές αντικείμενο με τα δάση.
 • Ανεξάρτητους ερευνητές, συμβούλους, μελετητές.
 • Υπαλλήλους μη κυβερνητικών οργανώσεων.
 • Επισκέπτες και άλλους χρήστες των δασών (π.χ. κυνηγούς).