ΔΑΣΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

20
Απρ
2016

Αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης των δασικών τύπων οικοτόπων Κοινοτικού Ενδιαφέροντος

Αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης των δασικών τύπων οικοτόπων Κοινοτικού Ενδιαφέροντος – 3η Εθνική Έκθεση για την εφαρμογή της Οδηγίας των Οικοτόπων

Ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης των τύπων οικοτόπων και των ειδών Κοινοτικού ενδιαφέροντος, με βάση τα αποτελέσματα των προγραμμάτων παρακολούθησης. Η αξιολόγηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο εκπόνησης της 3ης Εθνικής Έκθεσης για την εφαρμογή της Οδηγίας των Οικοτόπων (92/43/ΕΟΚ – Άρθρο 17), για την περίοδο αναφοράς 2007-2012, διευρυμένη κατά δύο έτη (έως το 2014) και υποβλήθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Δεκέμβριο 2014.

Συγκεκριμένα, αξιολογήθηκε η κατάσταση διατήρησης (έντυπα αναφοράς) και υποβλήθηκαν χάρτες εξάπλωσης και εύρους εξάπλωσης για 88 τύπους οικοτόπων και για 63 είδη χλωρίδας και 239 είδη πανίδας Κοινοτικού ενδιαφέροντος (μέσω του ειδικού ηλεκτρονικού εργαλείου της ΕΕ). Από τους 88 τύπους οικοτόπων, οι 54 βρέθηκαν σε Ικανοποιητική κατάσταση διατήρησης, οι 28 σε Ανεπαρκή, οι τρεις σε Κακή, ενώ για τρεις τύπους οικοτόπων δεν στάθηκε δυνατή η αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης (Άγνωστη).

Αναφορικά με την κατάσταση διατήρησης των 28 δασικών τύπων οικοτόπων, βρέθηκε Ικανοποιητική για τους 25 και Ανεπαρκής μόνο για τους τύπους οικοτόπων:

  • 91F0 Μεικτά δάση με Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ή Fraxinus angustifolia (Ulmenion minoris) κατά μήκος μεγά­λων ποταμών,
  • 92Α0 Δάση – στοές με Salix alba και Populus alba και
  • 9370 * Δάση φοινίκων του γένους Phoenix.

Από τους τρεις ανωτέρω τύπους οικοτόπων που βρέθηκαν σε Ανεπαρκή κατάσταση διατήρησης, ο 92Α0 αποτελεί έναν από τους έξι τύπους οικοτόπων όπου εστιάζει το έργο LIFE ForestLife.

Τύπος οικοτόπου 92Α0 Δάση – στοές με Salix alba και Populus alba Αρχείο ΕΚΒΥ/Λ. Λογοθέτης

Τύπος οικοτόπου 92Α0 Δάση – στοές με Salix alba και Populus alba

Για την εύληπτη επισκόπηση των δεδομένων και την ερμηνεία των αποτελεσμάτων της 3ης εθνικής έκθεσης, τα στοιχεία οργανώθηκαν κατάλληλα και αναρτήθηκαν στον Δικτυακό Τόπο για τη Φύση και τη Βιοποικιλότητα (www.biodiversity-info.gr), όπου ο επισκέπτης μπορεί να εντοπίσει τα ακόλουθα: