20
Σεπ
2017

Θεματική ομάδα της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας στον Αγροτικό Τομέα για τις νέες πρακτικές και τα εργαλεία στη δασική διαχείριση για την προσαρμογή και την ανάσχεση της κλιματικής αλλαγής

Η πρώτη συνάντηση της θεματικής ομάδας της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας στον Αγροτικό Τομέα για τις νέες πρακτικές και τα εργαλεία στη δασική διαχείριση για την προσαρμογή και την ανάσχεση της κλιματικής αλλαγής (EIP-AGRI/FP&CC) πραγματοποιήθηκε στη Λιουμπλιάνα της Σλοβενίας, στις 20-21 Ιουνίου 2017. Οργανώθηκε από την Ευρωπαϊκή Σύμπραξη Καινοτομίας στον Αγροτικό Τομέα με τη στήριξη της Δασικής Υπηρεσίας της Σλοβενίας. Σκοπός της συνάντησης ήταν η διαμόρφωση κοινής αντίληψης σε σχέση με τους επιμέρους σκοπούς που έχουν τεθεί από τη θεματική ομάδα και είναι οι ακόλουθοι:

  • Περιγραφή των κυριότερων προκλήσεων και ευκαιριών που προκύπτουν από την αλλαγή των κλιματικών δεδομένων για την αειφορική διαχείριση των δασών στην Ε.Ε.
  • Καταγραφή νέων πρακτικών και εργαλείων που συμβάλλουν στη διατήρηση ή αύξηση του δυναμικού δέσμευσης και ταμίευσης άνθρακα στα δάση της Ε.Ε. μακροπρόθεσμα, χωρίς να αλλοιώνεται ο πολυλειτουργικός ρόλος τους.
  • Καταγραφή των αναγκών των διαχειριστών των δασών σε σχέση με την προσαρμογή και την ανάσχεση της κλιματικής αλλαγής, συμπεριλαμβανομένων των αναγκών για έρευνα και καινοτομία, καθώς και των αποτελεσματικών πρακτικών προσαρμογής (π.χ. στην επιλογή ειδών, προελεύσεων και ποικιλιών ή συγκεκριμένες δασικές διαχειριστικές πρακτικές), χωρίς να θίγεται η πολυλειτουργικότητα των δασών της Ε.Ε.
  • Αναγνώριση νέων πρακτικών και σύγχρονων εργαλείων που συμβάλλουν στην αύξηση της ανθεκτικότητας των δασικών οικοσυστημάτων σε ακραία καιρικά φαινόμενα (ξηρασίες, καταιγίδες, χιονοπτώσεις κ.ά.), λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο των φορέων που διαχειρίζονται τους κινδύνους που προκύπτουν από την αύξηση της συχνότητας των φαινομένων αυτών.
  • Ανάλυση πιθανών συνεργειών και συμβιβασμών μεταξύ των πρακτικών ανάσχεσης και των μακροπρόθεσμων αναγκών προσαρμογής.
  • Επίδειξη πρακτικών και εργαλείων που βελτιώνουν τις ικανότητες προσαρμογής και ανάσχεσης της κλιματικής αλλαγής των δασών, περιλαμβανομένων της βελτίωσης της συμμετοχής των ενδιαφερομένων μερών και της ανάπτυξης συνεργειών με άλλους τομείς, όπως η γεωργία και ο τουρισμός.

Οι θεματικές ομάδες EIP-AGRI συγκροτούνται από ειδικούς που εστιάζουν σε συγκεκριμένο αντικείμενο, ανταλλάσσοντας γνώση και πείρα, με σκοπό τη συλλογή και κωδικοποίηση της γνώσης και των καλών πρακτικών στα πεδία που τους αφορούν. Οι ομάδες καταγράφουν προβλήματα και ευκαιρίες, συλλέγουν ιδέες για επιστημονική έρευνα και δοκιμή σε πραγματικές συνθήκες, εμπλέκουν τα ενδιαφερόμενα μέρη (π.χ. αγρότες, συμβούλους, τη βιομηχανία) και προτείνουν λύσεις για τη διάχυση των καλών πρακτικών.

θεματική ομάδα EIP-AGRI/FP&CC

Η θεματική ομάδα σε επίσκεψη πεδίου.

Στην 1η συνάντηση της θεματικής ομάδας για τις νέες πρακτικές και τα εργαλεία στη δασική διαχείριση για τη προσαρμογή και την ανάσχεση της κλιματικής αλλαγής, παρουσιάστηκε και το έργο LIFE+ ENV/GR/000554 AdaptFor “Adaptation of forest management to climate change in Greece” (www.life-adaptfor.gr). Το έργο θεωρείται ένα από τα λίγα παραδείγματα έργων στην Ελλάδα που προωθούν την αειφορική διαχείριση των δασών η οποία παράλληλα συμβάλλει στην προσαρμογή και ανάσχεση της κλιματικής αλλαγής. Το έργο υλοποιήθηκε από το Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ) και τη Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος/Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και συγχρηματοδοτήθηκε από το χρηματοδοτικό μέσο LIFE. Οι δράσεις του, οι μέθοδοι και τα μέτρα που πρότεινε και υιοθετήθηκαν παρουσιάστηκαν στην ενότητα «Παρουσίαση παραδειγμάτων πρακτικών και εργαλείων που βελτιώνουν την ικανότητα των δασών να προσαρμοσθούν και να διακρατήσουν διοξείδιο του άνθρακα», από την κ. Ευαγγελία Τσάρτσου (ΕΥΣΠΕΔ Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Περιβαλλοντικών Δράσεων).

Το έγγραφο εργασίας που παρουσιάστηκε στη συνάντηση είναι προσβάσιμο από τη διεύθυνση (https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/content/focus-groups/new-forest-practices-and-tools-adaptation-and). Η δεύτερη συνάντηση της ομάδας προγραμματίζεται για τις 22-23 Νοεμβρίου 2017.

Συντάκτρια άρθρου: Ευαγγελία Τσάρτσου

Μέγεθος Γραμματοσειράς