08
Μαρ
2020

Διακήρυξη για τον «Σχεδιασμό και ανάπτυξη Διαδικτυακής Πύλης Συνεργασίας για τα Δάση και e-Book για τα Δάση της Ελλάδας»

Διακήρυξη ανοιχτής διαδικασίας για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης με τίτλο «Σχεδιασμός και ανάπτυξη Διαδικτυακής Πύλης Συνεργασίας για τα Δάση. Σχεδιασμός και ανάπτυξη Διαδικτυακής Εφαρμογής και e-Book για τα Δάση της Ελλάδας».

Αντικείμενο της σύμβασης είναι α) ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη μιας Διαδικτυακής Πύλης Συνεργασίας για τα Δάση, και β) ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη μιας Διαδικτυακής Εφαρμογής για έξυπνες συσκευές (smartphones, tablets) και υπολογιστές με θέμα τα δάση της Ελλάδας και με ενδεικτική ονομασία ForestLife και μιας ηλεκτρονικής έκδοσης (e-Book) για τα δάση της Ελλάδας. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Πρόγραμμα LIFE) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ. Ειδικότερα, η σύμβαση υλοποιείται στο πλαίσιο του έργου «Οικοδόμηση συνεργασιών, ανάπτυξη δεξιοτήτων και ανταλλαγή γνώσεων για τα δάση του Δικτύου NATURA 2000 στην Ελλάδα- Building cooperation, developing skills and sharing knowledge for Natura 2000 forests in Greece» (LIFE14/GIE/GR/000304 (ΑΔΑ: 70Δ04653Ο7-ΡΥΖ), το οποίο έχει ενταχθεί στην ΣΑΕ 084/2 του ΤΟΜΕΑ ΔΑΣΉ με ΚΑ ΣΑΕ/MIS2016ΣΕ08420000 με την με αριθμ. 45528/26.04.2016 Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού. Δείτε εδώ την πλήρη προκήρυξη, τα παραρτήματα και τα λοιπά στοιχεία.