15
Ιούν
2019

Η 14η Σύνοδος του Φόρουμ για τα Δάση των Ηνωμένων Εθνών

Λογότυπο global forests

Η 14η Σύνοδος του Φόρουμ για τα Δάση των Ηνωμένων Εθνών πραγματοποιήθηκε τον Μάιο του 2019 στη Νέα Υόρκη. Η Σύνοδος ασχολήθηκε με ένα ευρύ φάσμα θεμάτων που περιλαμβάνονται στη Στρατηγική των Ηνωμένων Εθνών 2017-2030, μεταξύ των οποίων και τρεις σημαντικές εκθέσεις που συσχετίζουν τη Στρατηγική, αλλά και συνολικά τη δράση του Φόρουμ, με την επίτευξη των «Στόχων για την Αειφορία». Πιο συγκεκριμένα παρουσιάστηκαν και υιοθετήθηκαν οι εκθέσεις:

  • Τα δάση και η κλιματική αλλαγή.
  • Ο ρόλος των δασών στην επίτευξη ολοκληρωμένης και βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης και απασχόλησης.
  • Ο ρόλος των δασών για κοινωνίες ειρηνικές, χωρίς διακρίσεις, για μείωση των ανισοτήτων και ισότιμη πρόσβαση στην εκπαίδευση όλων των επιπέδων.

Σε ό,τι αφορά την κλιματική αλλαγή, οι συμμετέχοντες αναγνώρισαν, αφενός τον κρίσιμο ρόλο των δασών στην αποθήκευση άνθρακα, αφετέρου την ανάγκη προσαρμογής της διαχείρισης και αύξησης της έκτασής τους. Διαπίστωσαν, επίσης, ότι η επίτευξη των ανωτέρω σκοπών προϋποθέτει την ενδυνάμωση της διεθνούς συνεργασίας, την αύξηση των δαπανών για έρευνα, τη διάχυση της γνώσης σε όλες τις περιοχές του Πλανήτη και τη διεύρυνση εφαρμογής διαφανών και δίκαιων κανόνων διακυβέρνησης των δασών.

Τα σχετικά κείμενα της Συνόδου είναι προσβάσιμα στη διεύθυνση: https://www.un.org/esa/forests/forum/current-session/official-documents/