30
Μάι
2019

Παρουσίαση της ποσοτικής και ποιοτικής έρευνας αναγκών της Δασικής Κοινότητας στο 7ο CEMEPE

Η αναρτημένη ανακοίνωση για την έρευνα αναγκώνΤα αποτελέσματα της ποιοτικής και ποσοτικής έρευνας αναγκών της Ελληνικής Δασικής Κοινότητας σε σχέση με τη διαχείριση των δασών στις περιοχές του Δικτύου Natura 2000, η οποία εκπονήθηκε στο πλαίσιο του έργου LIFE ForestLife, παρουσιάστηκαν στο 7ο Συνέδριο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, Μηχανικής, Σχεδιασμού και Οικονομικών (CEMEPE), το οποίο πραγματοποιήθηκε στη Μύκονο, 19-24 Μαΐου 2019.

Μεταξύ των κύριων αποτελεσμάτων καταγράφεται ότι η ενημέρωση, η επικοινωνία και η αλληλεπίδραση όλων όσοι ασχολούνται με την προστασία και διατήρηση των δασών βασίζεται κυρίως στην προσωπική πρωτοβουλία και υλοποιείται μέσω προσωπικής επαφής του ενδιαφερόμενου με την πηγή της πληροφορίας και τη συμμετοχή σε συνέδρια, ημερίδες κ.λπ. Σε ό,τι αφορά το μέλλον μεγάλη σημασία αποδίδεται στη δυνατότητα προσωπικής επικοινωνίας με σύγχρονα μέσα και προηγμένες υπηρεσίες διαδικτύου για την ανταλλαγή καλών πρακτικών, αλλά και την ανάδειξη ποικίλων ζητημάτων και τρόπων αντιμετώπισής τους. Η ανάπτυξη της Διαδικτυακής Πύλης Συνεργασίας για τα Δάση και η μόνιμη εγκατάστασή της στη Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης, Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλλοντος του Υ.Π.ΕΝ. αντιμετωπίζεται από θετικά έως πολύ θετικά με την προϋπόθεση ότι η Πύλη θα εστιάζει στην παροχή έγκυρης και έγκαιρης βασικής πληροφορίας ώστε να αποτελεί αξιόπιστο εργαλείο. Η έρευνα ανάδειξε ακόμη την ανάγκη του προσωπικού και των φορέων που εμπλέκονται στην προστασία και τη διαχείριση των δασών στις περιοχές του Δικτύου Natura 2000 για εις βάθος ενημέρωσή τους σε σχέση με τις δυνατότητες και τις υποχρεώσεις που συνεπάγεται η ένταξη ενός δάσους στο Δίκτυο. Συνολικά, η έρευνα έδειξε ότι υπάρχουν οι ικανότητες και η διάθεση να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες και να αξιοποιηθούν οι προοπτικές που φέρνει η ένταξη δασικών οικοσυστημάτων στο Δίκτυο Natura 2000.